“Heroriëntering personeel Defensie naar privé is win-win-win situatie”

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput stelt voor dat defensie onderzoekt hoe het personeel met een specifieke opleiding, ervaring en skills kan heroriënteren naar jobs in de private sector. De liberaal doet dit voorstel in het kader van het strategisch plan voor defensie waarin het toekomstig ambitieniveau en budgettaire noden worden vastgelegd.

Defensie bevindt zich op een kruispunt. De minister werkt momenteel aan een strategisch hervormingsplan voor het leger. “Dat plan zal de lijnen uitzetten voor een modern, slagkrachtig leger dat haar opdrachten en internationale engagementen kan nakomen”, zegt lid van de commissie Landsverdediging Tim Vandenput. “We moeten daarbij inspelen op hedendaagse noden zoals cybercriminaliteit en terrorisme.”

Vandenput stelt voor om eerst het ambitieniveau op lange termijn te bepalen, en vervolgens hier plannen voor te maken en budgetten op te kleven. Intussen moet de minister zich houden aan de afspraken uit het regeerakkoord en begroting.

Dat strategisch plan en het huidige budgettaire kader zullen onvermijdelijk gevolgen hebben voor het personeelsbeleid. Minister Vandeput stelt in weekblad Knack dat defensie het met 8.000 personeelsleden minder zal moeten doen, om te evolueren naar een leger van 20 à 25.000 manschappen.

Geconfronteerd met deze realiteit stelt Open Vld Kamerlid Tim Vandenput voor om in te zetten op horizontale mobiliteit. “We kunnen defensiepersoneel met een specifieke opleiding, ervaring en skills heroriënteren naar jobs in de private sector. Dat is een win-win-win situatie. Defensie stelt immers een schat aan talentvol personeel tewerk. Personeel dat in het kader van herstructureringen vacatures kan invullen in bedrijven die op zoek zijn naar werkkrachten met hun specifieke skills. Ik denk bijvoorbeeld aan technisch, verzorgend of bewakingspersoneel. Ook voor de werknemers is dit een positief voorstel: zij kunnen hun carrière vlot heroriënteren en ervaring en kennis delen met bedrijven”, aldus Vandenput.

Ook de minister van Landsverdediging steunde in de Kamercommissie deze piste van horizontale mobiliteit als goede oplossing gegeven de toekomstplannen en het budgettair kader. Defensie maakt volgens de minister de oefening en hij zal de resultaten verwerken in zijn strategisch plan voor Defensie dat hij later dit jaar voorstelt.