“Voortaan ook GAS-boetes mogelijk voor verkeersborden C3 en F103”

Vandaag werd in het Parlement mijn wetsvoorstel goedgekeurd die een vergetelheid in de GAS-wet, die impact heeft voor jullie als lokaal bestuur, recht zal zetten. Ik schets hieronder even de problematiek:

Waarover gaat het?

Artikel 27 van de GAS-wet legt de formaliteiten uit die gevolgd moeten worden door de sanctionerend ambtenaar in het kader van een GAS-Boete. De bedoeling van Artikel 29 was om een vereenvoudigde procedure op te starten voor inbreuken betreffende het stilstaan en parkeren. Het doel was:

  • Kennisgeving per gewone zending (En niet meer via een aangetekende zending)
  • En dus het vereenvoudigen van de administratieve rompslomp voor lokale besturen.

Wat was het probleem?

De bedoeling van de wetgever was om deze vereenvoudigde procedure mogelijk te maken voor inbreuken betreffende het stilstaan/parkeren én inbreuken op verkeersborden C3 én F103:

C3 – Verboden toegang in beide richtingen, voor iedere bestuurder
F103 – Begin van een voetgangerszone

Door een vergetelheid van de wetgever werden indertijd inbreuken op deze verkeersborden niet correct beschreven in de wet met als gevolg dat de Gentse politierechter 3 GAS-Boetes, met betrekking tot verkeersbord C3, vernietigde omdat de correcte procedures niet gevolgd werden. Aangezien deze uitspraak als vaste rechtspraak zal dienen, moeten we absoluut vermijden dat er situaties ontstaan waarbij bestuurders doelbewust door een autovrij gebied rijden wetende dat politierechters hun hoger beroep zullen inwilligen. Zo dreigt de problematiek zich naar het hele land uit te breiden. Effectief handhaven van verkeersovertredingen wordt op die manier zeer moeilijk.

Wat verandert er?

Mijn goedgekeurde wetswijziging zorgt ervoor dat Artikel 29 GAS-wet vereenvoudigd wordt en maakt het mogelijk om dezelfde procedure te volgen voor overtredingen inzake stilstaan, parkeren of overtredingen ten aanzien van verkeersbord C3 en F103. Concreet: een gewone zending volstaat voor de sanctionerend ambtenaar om de overtreder op de hoogte te brengen, in plaats van een aangetekende zending.

Op die manier maken we het handhaven van verkeersovertredingen voor lokale besturen, stap voor stap, eenvoudiger en efficiënter.

Bekijk hier het wetsvoorstel: https://bit.ly/2YmP8Rr