Voorstel: 1 Metropolitaans Politiekorps in Brussel!

Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput legt vandaag in de kamercommissie Binnenlandse Zaken een concreet voorstel op tafel om de kwaliteit van de Brusselse politiezorg te verbeteren. “We fuseren de zes huidige zones tot een Brusselse Metropolitaanse Politie die onder het gezag van de Brusselse gewestregering komt te staan. Die zal een coherent veiligheidsbeleid kunnen uittekenen. Zo kan de politie de hoofdstedelijke uitdagingen efficiënter aanpakken en tegelijkertijd de lokale wijkwerking versterken”, aldus Vandenput.

De fusie van de zes Brusselse politiezones lijkt voor de hand te liggen, maar is na 20 jaar nog steeds niet gerealiseerd. Vandenput: “Het valt moeilijk uit te leggen dat zes politiekorpsen naast mekaar functioneren in de Belgische en Europese hoofdstad. De uitdagingen zijn groot, maar de Brusselse politie slaagt er niet altijd in de veiligheid te garanderen. Het Brusselse lappendeken zorgt voor een versnippering en verkaveling van taken en bevoegdheden op het gebied van veiligheid. Dat staat een efficiënt, effectief en kostenbesparend beleid in de weg. Daar moeten we dus iets aan doen.”

Eenvoudige fusie niet zaligmakend

Het liberale Kamerlid wijst er op dat een eenvoudige fusie van de zes zones geen wonderoplossing is. Naast het gemeentelijke en het gewestelijke niveau ontstaat een nieuw hybride bovengemeentelijk niveau. Een gecoördineerd veiligheidsbeleid is niet gegarandeerd. Het vingerwijzen naar elkaar wordt dan de regel.

Vandenput: “Dit betekent de oprichting een politiecollege met 19 burgemeesters en een aparte politieraad. Het is onzeker dat dit college slagkrachtig zal kunnen beslissen, het eengemaakt korps efficiënt aansturen, laat staan een coherent grootstedelijk veiligheidsbeleid uittekenen. Ik vrees een permanente, besluiteloze diplomatieke conferentie of Poolse Landdag. De vraag is ook hoe de drie niveaus gaan samenwerken? In Brussel moet de voornaamste bevoegdheid inzake openbare veiligheid op het niveau van het gewest komen te liggen.”

Brussels Metropolitaans Politiekorps

Daarom pleit Vandenput voor een specifieke oplossing op maat van onze hoofdstad. “De laatste weken hebben we opnieuw vastgesteld dat er nood is aan eenheid van commando bij de Brusselse politie. Ik pleit voor de fusie van de huidige zes politiezones tot één Brussels Metropolitaans Politiekorps onder leiding van één korpschef en onder de politieke eindverantwoordelijkheid van de Brusselse minister-president. Dat zorgt ervoor dat de Brusselse minister-president de politieke eindverantwoordelijke wordt en dat hefbomen inzake preventie en veiligheid in dezelfde hand zitten. Daarbij wordt het Brussels parlement het equivalent van de politieraad en vermijden we nog een extra beleidsniveau in de Brusselse complexe structuur. Dat werd in het verleden ook zo gedaan voor de eenmaking van de Brusselse brandweerzone.”