Posted on

Hoorzittingen over toekomst politie

Politie

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput stelde in de eerste commissie Binnenlandse Zaken voor om drie hoorzittingen te organiseren over noodzakelijk hervormingen bij de politie. In twee hoorzittingen zullen vier rapporten worden besproken over de werking van de politie. De eerste gaat over de hervorming van de opleiding en de uitgevoerde audit. De tweede betreft de rapporten over de evaluatie van de optimalisatie. In de laatste hoorzitting komt het kerntakenplan aan bod. De zittingen vinden na het zomerverlof plaats.

“De volgende federale regering moet werk maken van een verdere hervorming van de politiediensten. Ze moet er voor zorgen dat er voldoende politieagenten worden opgeleid. Maar ze moet zich eindelijk eens concentreren op haar kerntaken. Die moet ze dan optimaal kunnen uitvoeren. Daarvoor moet de politiestructuur eenvoudig en transparant zijn zowel voor de burgers als de politiemensen. Dat zal de veiligheid voor de burger verhogen en de politiemensen zullen volledig en veilig hun kerntaken kunnen uitvoeren” aldus Vandenput (Open Vld).

Selectie en rekrutering

De eerste hoorzitting gaat concreet over een audit die KPMG uitvoerde over de politieopleiding en selectie. Die is dringend aan hervorming toe. De instroom bij de politie is vandaag te laag. De uitstroom is hoger. “Hierdoor loopt de politie langzaam leeg” gaat Vandenput verder. “Je kan dit vergelijken met een tube van een koersfiets die leegloopt: je kan er nog even mee verder rijden maar je wint er geen koers mee. Je krijgt het gat niet gedicht, integendeel! De rekrutering via de federale politie is complex en traag. Lokale zones staan klaar om dat zelf te organiseren. In Antwerpen is dat al zo. Wij stellen voor om dit snel mogelijk te maken voor alle zones.”

Optimalisatie politie

Er werden ook drie interne rapporten opgesteld door de politie over de optimalisatie. Eén door de federale politie, één door de lokale politie en nog een over de geïntegreerde werking. ‘De federale politie zit in geldnood en slaagt er niet meer in haar taken allemaal naar behoren uit te voeren. De lokale politie kan dat gat ook niet opvullen. En de geïntegreerde werking moet ook beter’, merkt Vandenput op. “We moeten die drie dus grondig hervormen. De federale politie moet een gespecialiseerd politiekorps worden voor bovenlokale opdrachten. Die springt de lokale zones bij in onderzoeken die ze zelf niet aankunnen of die hun gebied overschrijdt. Denk aan de georganiseerde misdaad, fiscale fraude, cybercrime, moordonderzoeken, ….”

De lokale politie moet instaan voor de basisveiligheid in de Dorpstraten en op de Gemeentepleinen. “Er moet eindelijk meer en beter blauw op straat. Niet noodzakelijk door in totaal meer agenten aan te werven, wel door betere samenwerking en het toeleggen op de kerntaken. Daar is nog veel marge voor verbetering. Politiezones moeten niet enkel veel meer samenwerken. Fusies moeten de politiecapaciteit op het terrein verhogen.”

Kerntaken

De politie moet zich natuurlijk ook bezig houden met haar kerntaken. In de vorige regering werd een kerntakenplan opgesteld, zodat de politie haar handen vrij krijgt voor echt politiewerk. In een laatste hoorzitting willen we daar een evaluatie van maken. ‘Dat plan heeft alvast niet gebracht wat er van werd verwacht’ merkt Vandenput op. ‘We moeten daar lessen uit trekken. En een nieuwe grondige oefening maken. Het invoeren van een elektronische handtekening is belangrijk, maar kan je bezwaarlijk het speerpunt van een kerntakendebat noemen. Het is tijd voor het echte werk.”

Posted on

“Aantal inbraken in Hoeilaart daalt met 50%”

In de gemeente Hoeilaart zijn in 2013 zo’n 105 diefstallen vastgesteld in woningen. Extra maatregelen werden toen door de politiezone genomen. “Dit werpt hun vruchten af. De dalende trend wordt bevestigd door de cijfers van 2016. Het aantal inbraken daalde met meer dan de helft” vertelt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

De voorbije jaren werd gekozen om extra initiatieven te nemen om het aantal inbraken in de politiezone Druivenstreek te verminderen. “Denk hierbij aan de investering in camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR) en de initiatieven met het Buurt Informatienetwerk (BIN)” licht Vandenput toe.

Dievenbendes ontmaskerd

De ANPR-camera’s hebben recent geleid tot de ontmaskering van drie verschillende dievenbendes. Die worden gelinkt aan een heleboel diefstallen in de regio. “Dankzij deze camera’s werden in Hoeilaart een tiental inbraakdossiers gelinkt aan mogelijke daders” verduidelijkt Vandenput. “Ook het aantal gerechtelijke aanhoudingen steeg met 60% in 2016. Een duidelijk teken dat dit netwerk ook echt werkt!”

“We hebben altijd gezegd dat niet één oplossing bestaat maar wel een combinatie van verschillende acties, ook het BIN. Ik ben blij dat ook hun werk zich vertaalt in een daling van inbraken op het terrein” vertelt Vandenput.

Hier waakt whatsapp

Het Buurtinformatienetwerk (BIN) werkt inderdaad actief mee aan het voorkomen van criminaliteit. De uitwisseling van informatie tussen de politie en buurtbewoners zorgt voor meer sociale controle, het vergroot het veiligheidsgevoel en stimuleert het meldingsgedrag. “Vanuit het BIN groeide ook de wil om de moderne technologie te omarmen en deze in te zetten voor de gemeenschap” vertelt Caroline Teugels (Open Vld) als lid van het BIN. Binnen een besloten WhatsApp groep kunnen inwoners en politie vlot informatie met elkaar uitwisselen over verdachte situaties in de buurt.

Infoavond Buurtinformatie Netwerk

Er wordt een infoavond georganiseerd rond het gebruik van deze nieuwe tool om de strijd tegen diefstallen en criminaliteit verder aan te gaan. Dit is een initiatief van de gemeente Hoeilaart, het Buurtinformatienetwerk en de politiezone Druivenstreek.

De infoavond gaat door op 19 januari 2017 om 20u in zaal Bakenbos van het GC Felix Sohie. “Het blijft één van de vuistregels: horen, zien en melden van verdachte zaken aan de politie. Het Buurt Informatienetwerk (BIN) is hierin een heel nuttig instrument”, besluit Teugels.

Posted on

“Positiever veiligheidsgevoel aangetoond door het Gemeenterapport”

Het Gemeenterapport voor Hoeilaart toont dat de extra veiligheidsmaatregelen in de politiezone en de gemeente hun vruchten afwerpen. Het aantal mensen die de aanpak van criminaliteit als goed beschouwt stijgt van 24,3% in 2013 naar 36,8% dit jaar. Er is ook sprake van een stijging voor wie de aanpak van kleine overlast nu beter vindt, dit stijgt met bijna 15% naar 40,3%. Burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) reageert tevreden: “Het veiligheidsgevoel stijgt en dat zien we ook in de feiten. Deze juiste aanpak vraagt tijd en overleg, we onderbouwen die goed”.

In 2014 zijn zo’n 111 diefstallen vastgesteld in gebouwen. “In 2015 bedraagt dit aantal 62. Dat is een daling van maar liefst 44,1%. De dalende trend was al merkbaar, wordt nu bevestigd en zal hopelijk de volgende 12 maanden verder bevestigd worden. Onze extra maatregelen werpen momenteel hun vruchten af. ” vertelt burgemeester Tim Vandenput.

Bekijk hier de andere resultaten van het gemeenterapport
Bekijk hier de andere resultaten van het gemeenterapport

We hebben de voorbije jaren gekozen om extra maatregelen te nemen om het aantal inbraken in woningen in de politiezone Druivenstreek te verbeteren. “Denk hierbij aan 18 camera’s met nummerplaatsherkenning, het pilootproject van Spotty en het Buurt Informatienetwerk” licht Vandenput toe.

Extra investering in ANPR technologie

De huidige investering van 350.000 euro wordt dit jaar door Politiezone verhoogd met 150.000 euro. Daarmee komt de totale investering in het netwerk voor nummerplaatherkenning (ANPR) op 500.000 euro te staan. Deze camera’s zijn vandaag al zichtbaar op de belangrijkste invalswegen van de gemeenten Overijse en Hoeilaart en er komen er dus nog een aantal bij. “Het ANPR netwerk is het eerste operationele in Vlaams-Brabant sinds februari 2015. De politie heeft door dit instrument al verschillende daders kunnen identificeren en vatten. We hebben altijd gezegd dat niet één oplossing bestaat maar wel een combinatie van verschillende acties. Ik ben blij deze daling nu te zien op het terrein en in het veiligheidsgevoel van de inwoners!” vertelt Vandenput.

De politie probeert samen met de bevolking, met de inzet van andere partners en met de inzet van moderne technologie het aantal diefstallen onder controle te houden. “Echter blijft één van de vuistregels horen, zien en melden van verdachte zaken aan de politie, het Buurt Informatienetwerk is hierin een heel belangrijk instrument”, besluit Vandenput.

Posted on

“ANPR netwerken van 2,5 miljoen euro in Vlaams-Brabant optimaal benutten”

Een algemene invoering van nummerplaatherkenning (ANPR) is één van de 18 maatregelen van de regering Michel tegen terreur. “Momenteel is er in Vlaams-Brabant een tekort aan personeel op niveau van de federale politie om dit netwerk te beheren. Eerdaags zou er een personeelsuitbreiding komen om de investeringen van minstens 2,5 miljoen euro optimaal te benutten” vertelt Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld) na de bespreking met de Minister in de commissie Binnenlandse Zaken.

Een aantal politiezones hebben recent geïnvesteerd in een ANPR-cameranetwerk. “Zo’n netwerk leest met camera’s de nummerplaten van voertuigen die een bepaalde zone binnen- en buitenrijden en bewaart de data op een centrale server voor 30 dagen. Hiermee kan de politie aan de slag om geseinde of gestolen wagens op te sporen” licht Tim Vandenput toe. Een accelerator in de uitrol van ANPR netwerken was het raamcontract dat de Vlaamse Wegbeheerder AWV heeft afgesloten met Proximus.

73aa0688-5523-11e3-b9c8-3fd1ae67582a_web_scale_0.0714116_0.0714116__

Aantal cameranetwerken stijgt

“In Vlaams-Brabant is de Politiezone Druivenstreek de eerste die een operationeel ANPR-netwerk heeft geïnstalleerd en volgens de eerste resultaten kunnen we spreken van een daling met 50% in de inbraakcijfers” vertelt Tim Vandenput. “De Gouverneur heeft de IT Server mee gefinancierd en in overleg werd besloten om deze server te plaatsen in het Crisis Interventiecentrum (CIC) te Leuven.”

Het CIC en de Communicatie- en informatiedienst van het arrondissement (SICAD) beheren de gegevens en voeren de eerste analyses uit. Recent beslisten de Politiezones van Sint-Pieters-Leeuw en Kastze om ook ANPR-netwerken te installeren in hun zones. Daarmee komt de totale investering van alle politiezones neer op minstens 2,5 miljoen euro.

Pakkans verhogen

In de strijd tegen criminaliteit en terreur is het belangrijk om deze camera netwerken met elkaar te verbinden om de pakkans te vergroten. Nu is er blijkbaar een probleem opgedoken bij het CIC/SICAD te Leuven: naast het beheren van de gegevens van de Druivenstreek kunnen ze de data van de zones Kastze en Sint-Pieters-Leeuw er niet bij nemen. Dit blijkbaar door gebrek aan personeel. “Daar waar initieel gezegd werd dat schaalvergroting zou moeten leiden tot een betere dienstverlening, blijkt in de praktijk juist het omgekeerde te gebeuren. Geleidelijk aan werden er extra taken toegevoegd maar er werd geen extra personeel voorzien in Leuven. Hoewel dit noodzakelijk is” zegt Tim Vandenput.

Synchronisatie op Belgisch niveau

De opdracht voor een personeelsuitbreiding werd gegeven aan het directiecomité. Er is eveneens dialoog met de lokale korpschefs op dit moment en resultaat wordt eerdaags verwacht. “Vlaams Brabant heeft een server op provinciaal niveau waarop alle zones uit de provincie moeten kunnen aansluiten! Er komt eveneens een synchronisatie op Belgisch niveau via een nationale server die gegevens uitwisselt tussen elke provinciale server. Zo kan er een echte Belgische aanpak komen van inbraken om bendes oprollen, ook in het kader van de anti-terreur acties”, aldus Vandenput, die de Minister wenst te feliciteren met de landelijke aanpak van de zaken.

Posted on

Drugsdealers niet welkom in Hoeilaart

De politie en het parket hebben onlangs een drugscontrole uitgevoerd in het gemeentepark en op het speelterrein Mariën in Hoeilaart. Vijftien politiemensen met drugshond betraden gelijktijdig de terreinen. “Via deze actie zijn 5 jongeren geïdentificeerd die in het bezit waren van softdrugs” zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

De gemeentelijke overheid wil duidelijk komaf maken met dealers en daarnaast vermijden dat druggebruikers recreatieplekjes inpalmen als hun eigen privéterreinen.

“Deze grootscheepse razzia werd al gepland tijdens de Zonale Veiligheidsraad van december 2014”, zegt burgemeester Vandenput, die om de gecoördineerde actie had gevraagd. “Het vermoeden dat er drugs wordt gebruikt en verhandeld op bepaalde recreatieplekken in het centrum is niet nieuw en wordt al geruime tijd nauwgezet opgevolgd. De controle was uiteraard niet aangekondigd en werd op beide plaatsen gelijktijdig uitgevoerd om zo efficient mogelijk te werken. Vijf mensen hadden softdrugs op zak, maar niemand had meer dan drie gram bij. Tijdens de controle werd er geen harddrugs gevonden.”

Niet alle rondhangende jongeren over dezelfde kam scheren

Naast deze actie zijn er samen met de inwoners van de gemeente al een aantal  initiatieven genomen om te sensibiliseren “Ten eerste, de oprichting van een Buurt Informatie Netwerk. Zo worden buurtbewoners beter geïnformeerd en dit helpt ongewenst gedrag te detecteren en lokaliseren.” Schepen van Jeugd Joris Pijpen (Open Vld) gaat verder:  “De gemeente heeft daarnaast ook een ‘hangman’ en een ‘hangvrouw’ die regelmatig contact hebben met onze hangjongeren en een vertrouwensband opbouwen. We moeten er als bestuur over waken dat niet elke jongere, die buiten rondhangt, aanzien wordt als crimineel. De rotte appels, die moeten er wel uit!”

Ook bij de lokale politie wordt dit opgevolgd. Verder wordt iedereen aangespoord om overlast en verdacht gedrag te melden bij de politie zodat de recherche over alle informatie kan beschikken om verdere acties te organiseren indien nodig en opportuun.

Nieuwe acties door politie mogelijk

“Met deze actie geven we alvast een duidelijk signaal dat overlast naar aanleiding van openbaar druggebruik niet aanvaard wordt in onze gemeente”, gaat de burgemeester verder. “Het is vooral mijn bezorgdheid en eerste prioriteit om minderjarigen zo weinig mogelijk bloot te stellen aan deze dealers. Minderjarigen zijn de meest kwetsbare groep en een makkelijk doelwit. Wat de volwassenen betreft, die kunnen wel voor zichzelf zorgen en die worden verondersteld de wet te kennen en ze na te leven of de gevolgen te dragen van hun daden. Een volgende stap wordt nu het opsporen van de dealers, want die vijf personen hebben dat spul wel ergens gekocht. Dat is nu het werk van de recherche en het parket. Nieuwe onaangekondigde acties zijn zeker niet uit te sluiten. Ondertussen blijft de lokale politie op regelmatige basis controles uitvoeren”, verduidelijkt Vandenput.

Haal cannabis uit de illegaliteit

Op termijn moeten we het dealercircuit kunnen verzwakken. Het is daarnaast ook belangrijk om deze kanttekening te maken: cannabis kent gezondheids- en verslavingseffecten vergelijkbaar met alcohol en tabak. “Ik ben voorstander om de productie, handel en verkoop van cannabis uit de illegaliteit te halen. Dankzij zo een legalisering krijg je ook beter zicht op de kwaliteit, het belemmert het verder uitbreiden van het illegale circuit en verliezen criminelen een deel van hun financiële middelen. Ik vergelijk het vaak met een ladder waarvan de dwarsregels, de sporten elk een soort drugs symboliseren. Door de onderste er uit te nemen, wordt het moeilijker om hoger te klimmen naar het gebruik van harddrugs” zegt gemeenteraadslid Roby Guns (Open Vld). “In zo’n scenario kan de overheid bovendien de prijs van cannabis verhogen via belastingen en accijnzen. Door een hoge prijs zullen mensen minder gaan gebruiken.”

Posted on

Extra middelen om inbraken en diefstallen op te lossen

De Politiezone Druivenstreek heeft 350.000 euro geïnvesteerd in een netwerk voor nummerplaatherkenning (ANPR) op de belangrijkste invalswegen van de gemeenten Overijse en Hoeilaart. “Deze vaste installatie is sinds februari 2015 actief en zal de politie helpen bij het oplossen van dossiers. Dit is een primeur voor Vlaams-Brabant” zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

Deze camera’s registreren het in- en uitgaand verkeer op 8 invalswegen. In totaal werden 12 bewakingscamera’s en 14 ANPR-camera’s geplaatst. Later dit jaar komen daar nog 5 van elk bij. “De locaties zijn nauwgezet gekozen om een zo ruim mogelijke dekking te hebben van het grondgebied van onze politiezone” licht Vandenput toe. “Er is een focus op het verkeer dat langs de ring, autosnelweg of gewestwegen onze zone binnen of buiten rijden”.

Inbraken aanpakken

Het is ’s nachts en overdag een nuttig hulpmiddel voor de politie in hun strijd tegen inbraken en het oplossen van diefstallen. “Als men weet om hoe laat er een inbraak is gebeurd, dan kan de politie de anpr-camera’s in die omgeving nakijken en controleren welke auto’s er rond het tijdstip van de feiten gepasseerd zijn. Mits het nodige spreurwerk is de kans bijzonder groot dat de auto van de daders op de beelden staat” zegt burgemeester Vandenput. “Dat recherchewerk moet de politie in staat stellen om meer woninginbraken, inbraken in wagens, maar ook andere misdrijven, zoals sluikstorten, niet-verzekerde voertuigen, enzovoort op te lossen.”

Hoe meer politiezones samenwerken en zich aansluiten hoe beter de resultaten zullen zijn. Op termijn wordt het immers ook mogelijk om gegevens te linken aan één centrale database die op Vlaams niveau. Zo behoort trajectcontrole en rekeningrijden in Vlaanderen in de toekomst tot de mogelijkheden.

Privacy gegarandeerd

De geregistreerde gegevens worden maximum 30 dagen bewaard en daarna vernietigd, tenzij de nummerplaat betrokken is bij een onderzoek. De live-beelden worden enkel door of onder toezicht van politiemensen bekeken. Bij het gebruik van de ANPR-technologie worden de verschillende wetgevingen gevolgd zoals de Camerawet, de Privacywet en de Wet op het Politieambt.

De Burgemeesters Brankaer en Vandenput zijn samen met de politie alvast opgetogen met de voorlopige resultaten: “Na evaluatie zal dit jaar nog beslist worden of het netwerk verdere uitbreiding krijgt.