Posted on

Hoorzittingen over toekomst politie

Politie

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput stelde in de eerste commissie Binnenlandse Zaken voor om drie hoorzittingen te organiseren over noodzakelijk hervormingen bij de politie. In twee hoorzittingen zullen vier rapporten worden besproken over de werking van de politie. De eerste gaat over de hervorming van de opleiding en de uitgevoerde audit. De tweede betreft de rapporten over de evaluatie van de optimalisatie. In de laatste hoorzitting komt het kerntakenplan aan bod. De zittingen vinden na het zomerverlof plaats.

“De volgende federale regering moet werk maken van een verdere hervorming van de politiediensten. Ze moet er voor zorgen dat er voldoende politieagenten worden opgeleid. Maar ze moet zich eindelijk eens concentreren op haar kerntaken. Die moet ze dan optimaal kunnen uitvoeren. Daarvoor moet de politiestructuur eenvoudig en transparant zijn zowel voor de burgers als de politiemensen. Dat zal de veiligheid voor de burger verhogen en de politiemensen zullen volledig en veilig hun kerntaken kunnen uitvoeren” aldus Vandenput (Open Vld).

Selectie en rekrutering

De eerste hoorzitting gaat concreet over een audit die KPMG uitvoerde over de politieopleiding en selectie. Die is dringend aan hervorming toe. De instroom bij de politie is vandaag te laag. De uitstroom is hoger. “Hierdoor loopt de politie langzaam leeg” gaat Vandenput verder. “Je kan dit vergelijken met een tube van een koersfiets die leegloopt: je kan er nog even mee verder rijden maar je wint er geen koers mee. Je krijgt het gat niet gedicht, integendeel! De rekrutering via de federale politie is complex en traag. Lokale zones staan klaar om dat zelf te organiseren. In Antwerpen is dat al zo. Wij stellen voor om dit snel mogelijk te maken voor alle zones.”

Optimalisatie politie

Er werden ook drie interne rapporten opgesteld door de politie over de optimalisatie. Eén door de federale politie, één door de lokale politie en nog een over de geïntegreerde werking. ‘De federale politie zit in geldnood en slaagt er niet meer in haar taken allemaal naar behoren uit te voeren. De lokale politie kan dat gat ook niet opvullen. En de geïntegreerde werking moet ook beter’, merkt Vandenput op. “We moeten die drie dus grondig hervormen. De federale politie moet een gespecialiseerd politiekorps worden voor bovenlokale opdrachten. Die springt de lokale zones bij in onderzoeken die ze zelf niet aankunnen of die hun gebied overschrijdt. Denk aan de georganiseerde misdaad, fiscale fraude, cybercrime, moordonderzoeken, ….”

De lokale politie moet instaan voor de basisveiligheid in de Dorpstraten en op de Gemeentepleinen. “Er moet eindelijk meer en beter blauw op straat. Niet noodzakelijk door in totaal meer agenten aan te werven, wel door betere samenwerking en het toeleggen op de kerntaken. Daar is nog veel marge voor verbetering. Politiezones moeten niet enkel veel meer samenwerken. Fusies moeten de politiecapaciteit op het terrein verhogen.”

Kerntaken

De politie moet zich natuurlijk ook bezig houden met haar kerntaken. In de vorige regering werd een kerntakenplan opgesteld, zodat de politie haar handen vrij krijgt voor echt politiewerk. In een laatste hoorzitting willen we daar een evaluatie van maken. ‘Dat plan heeft alvast niet gebracht wat er van werd verwacht’ merkt Vandenput op. ‘We moeten daar lessen uit trekken. En een nieuwe grondige oefening maken. Het invoeren van een elektronische handtekening is belangrijk, maar kan je bezwaarlijk het speerpunt van een kerntakendebat noemen. Het is tijd voor het echte werk.”

Posted on

“Grenscontroles met Frankrijk brengen de werking van lokale politiezones in gevaar”

Begin deze week kondigde Minister Jambon aan dat er grenscontroles met Frankrijk worden georganiseerd om de mogelijke vluchtelingen uit Calais en Duinkerke te onderscheppen. “Door een aantal inefficiënties in de organisatie van de grenscontroles dreigt de situatie dat vele lokale politiezones hun basistaken niet meer zullen kunnen uitvoeren” zegt Kamerlid en Burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput (Open Vld).

Vandenput vindt dat de grenscontroles moeten gebeuren, maar dat de organisatie ervan voor verbetering vatbaar is. Om die reden zal hij dit onderwerp van nabij opvolgen binnen de Commissie Binnenlandse Zaken. “Ik vind dat meer politiemensen moeten opgevorderd worden in de zones dicht bij de grens. Wanneer men agenten buiten een straal van 30 km gaat opvorderen stappelen de overuren zich zeer snel op. Agenten van binnen die straal van 30 km hebben veel kortere rij tijden waardoor de organisatie in globo efficiënter wordt. Daarnaast kan de Federale politie ook inspringen door haar prioriteiten anders te gaan leggen” licht Vandenput toe.

Meer dan 4 uur onderweg
Om een voorbeeld te geven: de politiezone Druivenstreek moet vandaag 3 politieagenten afstaan om de grenscontrole in Veurne uit te voeren. Concreet starten deze drie politiemensen hun dienst om 04u30 ’s morgens om hun tenue aan te trekken, materiaal te voorzien en de verplaatsing naar Asse te maken. Van daar vertrekken ze met andere politiemensen uit Vlaams-Brabant om 5u30 naar Veurne voor een anderhalf uur durende rit van 137km. Daar draaien ze vanaf 7u een shift tot 19u. Dezelfde terugrit brengt hen rond 21u30 terug op het commissariaat te Overijse. In totaal dus 17 uur maal 3 politiemensen maakt 51 diensturen… Daarbij komt ook nog woon-werkverkeer, wat voor sommigen al oploopt tot 30 à 60 minuten enkel.”

Solidariteit
Het opvorderen van politiemensen uit lokale politiezones gebeurt door een mechanisme gebaseerd op solidariteit maar waarbij een tekort aan mensen bij de Federale Politie finaal door de overheid gevorderd kan worden bij de lokale politie.
“Ik ben de eerste om solidair te zijn met andere collega’s, maar niet ten koste van de veiligheid en verantwoordelijkheden die Burgemeesters hebben in hun gemeente” gaat Vandenput verder.

Overuren
“De repercussies van deze opvorderingen zullen zich pas later in de lokale zones laten voelen: politiemensen die dergelijke shifts uitvoeren zullen overuren opstapelen. Collega’s zullen bijkomend moeten inspringen voor eigen diensten in de zone waardoor ook zij overuren genereren. Het reële risico voor elke zone is dat bepaalde specifieke acties uitgesteld of gewoon niet uitgevoerd zullen worden in de politiezones en de gemeenten.” Indirect gaan ook vele gemeentebesturen, die soms heel ver gelegen zijn van de Franse grens, een groot stuk meebetalen voor deze controles.

Posted on

“ANPR netwerken van 2,5 miljoen euro in Vlaams-Brabant optimaal benutten”

Een algemene invoering van nummerplaatherkenning (ANPR) is één van de 18 maatregelen van de regering Michel tegen terreur. “Momenteel is er in Vlaams-Brabant een tekort aan personeel op niveau van de federale politie om dit netwerk te beheren. Eerdaags zou er een personeelsuitbreiding komen om de investeringen van minstens 2,5 miljoen euro optimaal te benutten” vertelt Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld) na de bespreking met de Minister in de commissie Binnenlandse Zaken.

Een aantal politiezones hebben recent geïnvesteerd in een ANPR-cameranetwerk. “Zo’n netwerk leest met camera’s de nummerplaten van voertuigen die een bepaalde zone binnen- en buitenrijden en bewaart de data op een centrale server voor 30 dagen. Hiermee kan de politie aan de slag om geseinde of gestolen wagens op te sporen” licht Tim Vandenput toe. Een accelerator in de uitrol van ANPR netwerken was het raamcontract dat de Vlaamse Wegbeheerder AWV heeft afgesloten met Proximus.

73aa0688-5523-11e3-b9c8-3fd1ae67582a_web_scale_0.0714116_0.0714116__

Aantal cameranetwerken stijgt

“In Vlaams-Brabant is de Politiezone Druivenstreek de eerste die een operationeel ANPR-netwerk heeft geïnstalleerd en volgens de eerste resultaten kunnen we spreken van een daling met 50% in de inbraakcijfers” vertelt Tim Vandenput. “De Gouverneur heeft de IT Server mee gefinancierd en in overleg werd besloten om deze server te plaatsen in het Crisis Interventiecentrum (CIC) te Leuven.”

Het CIC en de Communicatie- en informatiedienst van het arrondissement (SICAD) beheren de gegevens en voeren de eerste analyses uit. Recent beslisten de Politiezones van Sint-Pieters-Leeuw en Kastze om ook ANPR-netwerken te installeren in hun zones. Daarmee komt de totale investering van alle politiezones neer op minstens 2,5 miljoen euro.

Pakkans verhogen

In de strijd tegen criminaliteit en terreur is het belangrijk om deze camera netwerken met elkaar te verbinden om de pakkans te vergroten. Nu is er blijkbaar een probleem opgedoken bij het CIC/SICAD te Leuven: naast het beheren van de gegevens van de Druivenstreek kunnen ze de data van de zones Kastze en Sint-Pieters-Leeuw er niet bij nemen. Dit blijkbaar door gebrek aan personeel. “Daar waar initieel gezegd werd dat schaalvergroting zou moeten leiden tot een betere dienstverlening, blijkt in de praktijk juist het omgekeerde te gebeuren. Geleidelijk aan werden er extra taken toegevoegd maar er werd geen extra personeel voorzien in Leuven. Hoewel dit noodzakelijk is” zegt Tim Vandenput.

Synchronisatie op Belgisch niveau

De opdracht voor een personeelsuitbreiding werd gegeven aan het directiecomité. Er is eveneens dialoog met de lokale korpschefs op dit moment en resultaat wordt eerdaags verwacht. “Vlaams Brabant heeft een server op provinciaal niveau waarop alle zones uit de provincie moeten kunnen aansluiten! Er komt eveneens een synchronisatie op Belgisch niveau via een nationale server die gegevens uitwisselt tussen elke provinciale server. Zo kan er een echte Belgische aanpak komen van inbraken om bendes oprollen, ook in het kader van de anti-terreur acties”, aldus Vandenput, die de Minister wenst te feliciteren met de landelijke aanpak van de zaken.

Posted on

“Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt groter engagement van de Federale en Vlaamse Overheid voor het integraal veiligheidsbeleid”

Het Toelomstforum Halle-Vilvoorde is het overlegorgaan van alle burgemeesters van Halle-Vilvoorde.

Het Toekomstforum dringt bij de Federale Regering aan op een grotere snelheid bij het realiseren van een volwaardig parket Halle-Vilvoorde. Ook de Vlaamse Minister van Welzijn, Jo Van Deurzen, wordt gevraagd om op korte termijn de beloofde antennes van het Justitiehuis in Asse, Halle en Vilvoorde te realiseren. “In het kader van de strijd tegen radicalisme en terrorisme is het cruciaal om in de Rand goed functionerende justitiehuizen te hebben” aldus het Toekomstforum.

Verder vraagt het Toekomstforum een extra ondersteuning voor de realisatie van het programma Halle-Vilvoorde om een ANPR-shield te bouwen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Toekomstforum vraagt de federale overheid om in het kader van de naar voorgeschoven anti-terreurmaatregelen en de vrijgemaakte budgetten dit proces te versterken zodat een netwerk op korte termijn een feit is. Op deze manier kan een proces versterkt worden dat zeer recent door de lokale politiezones en de provinciale overheid werd opgestart teneinde een grotere greep te krijgen op de georganiseerde criminaliteit vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tot slot dringt het Toekomstforum Halle-Vilvoorde aan op een eerlijke behandeling van de politiezones uit Halle-Vilvoorde door de Federale Regering. “Het wordt gênant opmerkelijk dat de gemeenten uit Halle-Vilvoorde aanzienlijk minder middelen krijgen uit de federale pot. Deze onderfinanciering van de politiezones is onaanvaardbaar in het licht van de toename van de bevolking en van de uitdeinende grootstedelijke criminaliteitsfenomenen in de Rand”.