Posted on

Hoorzittingen over toekomst politie

Politie

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput stelde in de eerste commissie Binnenlandse Zaken voor om drie hoorzittingen te organiseren over noodzakelijk hervormingen bij de politie. In twee hoorzittingen zullen vier rapporten worden besproken over de werking van de politie. De eerste gaat over de hervorming van de opleiding en de uitgevoerde audit. De tweede betreft de rapporten over de evaluatie van de optimalisatie. In de laatste hoorzitting komt het kerntakenplan aan bod. De zittingen vinden na het zomerverlof plaats.

“De volgende federale regering moet werk maken van een verdere hervorming van de politiediensten. Ze moet er voor zorgen dat er voldoende politieagenten worden opgeleid. Maar ze moet zich eindelijk eens concentreren op haar kerntaken. Die moet ze dan optimaal kunnen uitvoeren. Daarvoor moet de politiestructuur eenvoudig en transparant zijn zowel voor de burgers als de politiemensen. Dat zal de veiligheid voor de burger verhogen en de politiemensen zullen volledig en veilig hun kerntaken kunnen uitvoeren” aldus Vandenput (Open Vld).

Selectie en rekrutering

De eerste hoorzitting gaat concreet over een audit die KPMG uitvoerde over de politieopleiding en selectie. Die is dringend aan hervorming toe. De instroom bij de politie is vandaag te laag. De uitstroom is hoger. “Hierdoor loopt de politie langzaam leeg” gaat Vandenput verder. “Je kan dit vergelijken met een tube van een koersfiets die leegloopt: je kan er nog even mee verder rijden maar je wint er geen koers mee. Je krijgt het gat niet gedicht, integendeel! De rekrutering via de federale politie is complex en traag. Lokale zones staan klaar om dat zelf te organiseren. In Antwerpen is dat al zo. Wij stellen voor om dit snel mogelijk te maken voor alle zones.”

Optimalisatie politie

Er werden ook drie interne rapporten opgesteld door de politie over de optimalisatie. Eén door de federale politie, één door de lokale politie en nog een over de geïntegreerde werking. ‘De federale politie zit in geldnood en slaagt er niet meer in haar taken allemaal naar behoren uit te voeren. De lokale politie kan dat gat ook niet opvullen. En de geïntegreerde werking moet ook beter’, merkt Vandenput op. “We moeten die drie dus grondig hervormen. De federale politie moet een gespecialiseerd politiekorps worden voor bovenlokale opdrachten. Die springt de lokale zones bij in onderzoeken die ze zelf niet aankunnen of die hun gebied overschrijdt. Denk aan de georganiseerde misdaad, fiscale fraude, cybercrime, moordonderzoeken, ….”

De lokale politie moet instaan voor de basisveiligheid in de Dorpstraten en op de Gemeentepleinen. “Er moet eindelijk meer en beter blauw op straat. Niet noodzakelijk door in totaal meer agenten aan te werven, wel door betere samenwerking en het toeleggen op de kerntaken. Daar is nog veel marge voor verbetering. Politiezones moeten niet enkel veel meer samenwerken. Fusies moeten de politiecapaciteit op het terrein verhogen.”

Kerntaken

De politie moet zich natuurlijk ook bezig houden met haar kerntaken. In de vorige regering werd een kerntakenplan opgesteld, zodat de politie haar handen vrij krijgt voor echt politiewerk. In een laatste hoorzitting willen we daar een evaluatie van maken. ‘Dat plan heeft alvast niet gebracht wat er van werd verwacht’ merkt Vandenput op. ‘We moeten daar lessen uit trekken. En een nieuwe grondige oefening maken. Het invoeren van een elektronische handtekening is belangrijk, maar kan je bezwaarlijk het speerpunt van een kerntakendebat noemen. Het is tijd voor het echte werk.”

Posted on

“Als we België nog verder ontmantelen, verzwakken we België én Vlaanderen”

Interview met Marjan Justaert van De Standaard. Foto: Het Zoniënwoud. In plaats van één bos en één agentschap kwamen er drie bossen, drie beheersplannen, drie administraties. Michiel Hendrickx

Een sterker België is geen taboe meer in de Wetstraat, sommige parlementsleden willen liever herfederaliseren dan regionaliseren. Eén van die parlementsleden is Tim Vandenput, de liberale burgemeester van randgemeente Hoeilaart. ‘Als we de staat nóg verder ontmantelen, verzwakken we niet alleen België maar ook de regio’s.’

Bij Halle-Vilvoorde denk je snel aan ‘flaminganten’. De splitsing van het vermaledijde BHV ligt nog vers in het geheugen, de Vlaamse leeuw is in de rand rond Brussel net iets aanweziger dan elders. (Oud-)burgemeesters als Willy De Waele (Lennik) of Michel Doomst (Gooik) zullen de geschiedenis ingaan als voorvechters van de Vlaamse strijd.

En toch: niet elke randburgemeester krijgt natte dromen van de gedachte aan méér Vlaanderen. Er zijn er zelfs die het omgekeerde nastreven. Zoals Tim Vandenput, de blauwe burgemeester van Hoeilaart, die sinds 2014 in de Kamer zetelt.

Weinigen weten het van u, maar u bent wel degelijk een voorstander van het herfederaliseren van bepaalde bevoegdheden, niet?

‘Ja, dat heb ik ook geantwoord op die enquête van Sinardet en co. Ik noem mijzelf een samenwerkingsfederalist, maar ik vind wel dat de staatshervormingen veel te ver zijn doorgeschoten. Het gevolg is dat de structuren in dit land dikwijls stroef werken, duur zijn om te beheren en niet efficiënt zijn. Als burgemeester word ik er dagelijks op aangesproken.’

Geeft u eens een voorbeeld.

‘Het Zoniënwoud bijvoorbeeld, dat deels op grondgebied Hoeilaart ligt (het woud beslaat de drie gewesten, red.). Vroeger was dat federaal, maar in 1983 is het beheer van het bos officieel geregionaliseerd. In plaats van één bos en één agentschap kwamen er drie bossen, drie beheersplannen, drie administraties.’‘Ik ben nog op de plechtigheid geweest in het Rood Klooster in Oudergem, waar de drie bevoegde ministers trots hun plannen voorstelden. Maar hoe onnozel is dat eigenlijk? Waterlopen en wandelpaden trekken zich weinig aan van grenzen, hé. Voor bomen maakt het niet uit op welk grondgebied ze staan en dieren praten Nederlands noch Frans.’‘Men besefte op een gegeven moment dat de plannen op elkaar afgestemd moesten worden, en kwam er een ‘overlegmodel’ in het kader van de ‘structuurvisie van het Zoniënwoud’ om de coördinatie tussen de gewesten te verbeteren. Op dit moment zien wandelaars, fietsers en ruiters drie verschillende wegwijzers in het bos, het is Absurdistan tot en met. En het kost ons drie keer meer aan personeel.’

Ligt ook het befaamde, oververzadigde Leonardkruispunt niet op uw grondgebied?

‘Het kruispunt zelf is officieel Brussels Gewest, maar zowat alles er rond is Vlaams en op een boogscheut ligt Waterloo en begint het Waals Gewest. Die opdeling is dé reden waarom er niets gebeurt op het vlak van mobiliteit. Geen enkel gewest wil opdraaien voor de inwoners of pendelaars uit het andere gewest. Het Leonardkruispunt is en blijft dus dichtgeslibd – een verkeersinfarct van formaat.’‘Op de E40 van Brussel naar Luik zie je hetzelfde. Tussen Tienen en Sint-Truiden is daar een stuk Waals Gewest. Wel, de zoutstrooiers draaien bij wijze van spreken hun molen dicht als ze op het grondgebied van een ander rijden. Laat de common sense toch zegevieren en stuur één federale strooiwagen uit.’

Welke bevoegdheden zou u dan allemaal herfederaliseren?

‘Om te beginnen alle bevoegdheden die gesplitst zijn, zoals leefmilieu, mobiliteit en zelfs economie. Buitenlands beleid is nog zo’n voorbeeld. Als je denkt aan de Japan-rel (na een federale missie naar Japan vorig jaar kibbelden de federale en de Vlaamse regering over wiens bevoegdheid het is om dat soort economische missies te ondernemen, red.), kan je toch alleen maar besluiten dat het hier absurd geregeld is?’‘En hoe beschamend is het klimaatakkoord niet, waar we mee naar Parijs moesten trekken? Energie is geen domein dat we nog verder moeten versnipperen terwijl de tendens is dat het almaar Europeser wordt.’

U hebt alleen niet zoveel medestanders voor uw visie.

‘Wel, dit is mijn visie, niet zozeer die van mijn partij. Er is vandaag geen meerderheid om bevoegdheden te herfederaliseren, maar de interesse ervoor is toch aan het groeien. Dat zie je ook in de studie. Men moet beseffen dat het ons minder kost aan overheid, en aan efficiëntie kan doen winnen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de verdere ontmanteling van de staat niet alleen België maar ook de regio’s gaat verzwakken.’‘Die mantra van “wat we zelf doen, doen we beter” klopt niét. Het is hoog tijd dat de politici opnieuw luisteren naar wat de mensen op straat zeggen en minder dicteren vanuit de ivoren toren – of die nu in Brussel of Antwerpen staat.’