Noodkreet Federale Gerechtelijke Politie moet worden beantwoord

“Eerder dan aan symptoombestrijding te doen, moeten we de oorzaken van criminaliteit aanpakken. Op vandaag lukt dit niet voldoende”. Federaal parlementslid Tim Vandenput was duidelijk tijdens het debat in het vragenuurtje naar aanleiding van de noodkreet van de topman Federale Gerechtelijke Politie en het college van Procureurs-Generaal.


Zonder bijkomende mensen en middelen, zo luidde het eerder deze week in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, is het niet langer mogelijk om alle vormen van zware criminaliteit adequaat aan te pakken. Vandenput dringt aan op een verhoging van de reeds geleverde inspanningen door de regering. “De geschetste toestand is dermate ernstig dat dringend ingrijpen noodzakelijk is. De huidige speurders van de Federale Gerechtelijke Politie doen uitstekend werk, denk maar aan het recente Sky dossier waarbij de zware drugscriminaliteit een grote klap is toegediend. Het water staat onze politiemensen echter aan de lippen en het is niet aanvaardbaar dat de Federale Procureur moet kiezen welke vormen van zwaar banditisme al dan niet kunnen worden aangepakt. Op die manier komt de veiligheid in het gedrang”.


Positie Antwerpse Haven aanpakken


Momenteel zijn er 750 vacatures binnen de federale politie. Als we deze vacante plaatsen niet invullen, zullen we achter de feiten blijven aanhollen. “De nood aan extra rechercheurs is hoog en we moeten daar een antwoord op bieden. Enkel zo kunnen we de oorzaken van zware criminaliteit aanpakken. Zolang we er bijvoorbeeld niet in slagen om te verhinderen dat de Haven van Antwerpen dé wereldwijde draaischijf blijft in de handel van cocaïne, blijft het dweilen met de kraan open. Ik ben dan ook verheugd dat bevoegd minister Verlinden aangeeft dat ze verder versneld werk wil maken van de lopende aanwervingsprocedures én de verbetering van het statuut van het politiepersoneel. “De politie staat elke dag opnieuw in voor onze veiligheid. Het is niet alleen in het belang van de bevolking dat we zorgen voor genoeg mensen en middelen om deze moeilijke taak te vervullen, we moeten ons korps ook beschermen door te voorzien in voldoende mankracht en middelen” zo besluit Vandenput.