Nieuw parlementair jaar, dezelfde focus in Asiel & Migratie: het terugkeerbeleid!

Ik ondervroeg Staatssecretaris Sammy Mahdi over het ‘Masterplan Gesloten Centra’, de ‘kritiek van de Europese Rekenkamer op het terugkeerbeleid’ en het ‘aanklampend terugkeerbeleid’ van deze regering! Lees hieronder de antwoorden en mijn opinie.

Masterplan Gesloten Centra: een stand van zaken

Een terugkeerbeleid is voor onze partij “vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet”. Wanneer mensen, na een bevel om het grondgebied te verlaten, niets ondernemen, moet gedwongen terugkeer mogelijk zijn. Daarom is er voldoende plaats nodig in gesloten opvangcentra! De uitvoering van het Masterplan Gesloten Centra is een zeer belangrijke passage in het regeerakkoord voor onze partij. Een terugkeerbeleid kan alleen maar efficiënt zijn als er op het einde van de rit voldoende plaatsen zijn om uitgeprocedeerde asielaanvragers vast te houden. Net daarom is de uitvoering van het Masterplan zo belangrijk.

De uitvoering van het masterplan zorgt voor ongeveer 350 extra plaatsen in gesloten centra waardoor het totaal op bijna 1200 komt. De twee extra projecten zullen gebouwd worden in Zandvliet en Jumet. Op onze vraag staat de bouw hiervan in het regeerakkoord en is dit een prioriteit. Jammer genoeg werd dit plan al met veel bombarie aangekondigd in 2017, door toenmalig staatssecretaris Theo Francken. Vandaag moeten we vaststellen dat het wel werd aangekondigd maar dat er geen budget werd voorzien en zelfs geen bouwergunning werd aangevraagd. Veel ‘blabla’, weinig ‘boemboem’, met andere woorden.

Huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie beloofde mij dat alles in het werk werd gesteld om het project uit te voeren en dat er reeds een infrastructuurplan werd opgemaakt. Ik kijk uit naar de budgetbesprekingen en hoop dat het nodige budget voor de realisatie voorzien wordt. Want als we de mensen die teruggestuurd moeten worden niet kunnen vasthouden, blijft het dweilen met de kraan open. De terugkeercijfers moeten omhoog en meer plaats in gesloten centra is daarvoor noodzakelijk!

De kritiek op het terugkeerbeleid door de Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer lanceerde een rapport waarin het terugkeerbeleid van de Europese Unie onder de loep wordt genomen. De kritiek was niet mals, ik citeer: “Het huidige terugkeersysteem van de EU kampt met inefficiënties die leiden tot het tegenovergestelde van het beoogde effect: de aanmoediging in plaats van ontmoediging van illegale migratie”.

De terugkeercijfers zijn in de Europese Unie maar ook in België véél te laag. Personen die geen recht hebben op wettig verblijf, moeten terugkeren. De Europese Unie moet hier veel sterker kunnen optreden. Staatssecretaris Sammy Mahdi deelt mijn mening dat Europa op terugkeerbeleid met ‘één stem’ moet spreken. Ik vroeg hem hoe ver de Europese onderhandelingen staan over een Europees Migratiebeleid. Er worden momenteel kleine stappen vooruit gezet en de onderhandelingen lopen. Ik liet de Staatssecretaris weten dat een controle en grondige screening aan de buitengrenzen cruciaal is. Ik hoop dat er snel stappen voorwaarts worden gezet in een eenduidig Europees beleid met duidelijke afspraken.

Het aanklampend terugkeerbeleid

Het terugkeerbeleid is een prioriteit voor de liberalen in deze regering. Een zeer belangrijke werf want het terugkeerbeleid loopt al jaren stroef. De redenen hiervoor zijn gekend: personeelstekorten bij de luchtvaartpolitie en Dienst Vreemdelingenzaken, de stroeve samenwerkingen tussen de diensten, het afsluiten van terugname-akkoorden, enzovoort. Het plan ‘aanklampend terugkeerbeleid’ van deze regering is ambitieus en noodzakelijk. Er werden tijdens de zomermaanden ruim 700 vacatures bij Asiel en Migratie uitgeschreven en de aanwervingen lopen. Ook gaan er 2 à 3 terugkeerkantoren per provincie geïnstalleerd worden die de steden en gemeenten zullen ondersteunen in het terugkeerbeleid.

Uit het antwoord van de Staatssecretaris blijkt dat de aanwervingen zeer vlot verlopen! Ongeveer 3.700 kandidaten hebben zich aangemeld voor ruim 300 jobs bij de asiel- en migratiediensten. Dat betekent dat mensen gemotiveerd zijn om voor migratie te werken en kunnen we alleen maar toejuichen. Hopelijk volgen de aanwervingen snel en kunnen de achterstanden en tekorten weggewerkt worden.

De samenwerking tussen lokale besturen en Dienst Vreemdelingenzaken wordt vernieuwd en versterkt! Vandaag is het zo dat de lokale besturen vaak te maken krijgen met illegalen zonder wettig verblijf. De burgemeester ondertekent dan een ‘Bevel om het Grondgebied te Verlaten’ (BGV), deze wordt dan afgeleverd op het opgegeven adres van de persoon en daar stopt de ketting. De gemeenten moeten meer ondersteuning krijgen om dit ‘aanklampend’ terugkeerbeleid om te zetten in de praktijk en daarom is de installatie van terugkeerkantoren in de provincie een goede zaak. Het doel van deze kantoren en medewerkers is het ondersteunen van de lokale besturen en het kort opvolgen van personen in onwettig verblijf. Ik deed de minister ook nog de suggestie om die provinciale terugkeercoaches voldoende mobiel te maken, met bijvoorbeeld een elektrische fiets, zodanig dat zij op het terrein, in elke stad en gemeente, de lokale besturen kunnen ondersteunen.

Ik blijf het terugkeerbeleid van dichtbij opvolgen. Heb je interesse om bij Asiel- en Migratiediensten te werken? Surf naar de website: www.werkenbijasielenmigratie.be!