Posted on Leave a comment

Gemeente Hoeilaart – Meerjarenplan 2020-2025

Op de Gemeenteraad van maandag 16 december heeft het Gemeentebestuur van Hoeilaart (Open VLD en PRO Hoeilaart) het Meerjarenplan voor de volgende legislatuur voorgesteld.

Zes grote thema’s

Het Gemeentebestuur van Hoeilaart zet in op zes grote thema’s: mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid, welzijn, gemeenschapsvorming en de versterking van de dienstverlening en de organisatie.

Deze thema’s zijn even belangrijk en zullen de volgende jaren verder ingevuld worden in samenwerking met de gemeentelijke adviesraden en administratie en natuurlijk ook in dialoog met de inwoners.

We investeren in de mensen

De afgelopen jaren werd er veel geïnvesteerd in infrastructuur: Gemeenschapscentrum Felix Sohie, het Gemeenteplein, een nieuwe sport- en jeugdsite Koldam.

Het reeds besliste beleid zetten we verder met de bouw van een nieuw kinderdagverblijf, de volgende fases op de Koldamsite en het zorgen voor een veilige schoolomgeving, fiets- en voetpaden en straten.

We zullen de komende jaren vooral ook verder investeren in mensen. De organisatie van de gemeentediensten wordt verder geprofessionaliseerd en uitgebouwd zodat de dienstverlening – die vandaag al goed is – nog verbeterd zal worden.

Concrete acties

  • Er is een jaarlijks budget van 120.000€ voorzien om de infrastructuur voor zwakke weggebruikers te verbeteren. Dit kan bv. zijn een fietspad of een trage weg beter maken.
  • Er worden “slimme en mobiele camera’s” geplaatst om sluipverkeer en overlast aan te pakken.
  • Naast het duurzaam maken van de gemeentelijke gebouwen zullen we een nieuw Klimaatactieplan opstellen. Een jaarlijks budget van 50.000€ wordt voorzien om nieuwe initiatieven te nemen om aan de doelstellingen te voldoen. De gemeente zal tegen 2030 alle straatverlichting volledig op LED-verlichting zetten.
  • Elk kind in Hoeilaart verdient dezelfde kansen. Daarom wordt het kinderarmoedefonds verhoogd met 10.000€ per jaar, en worden de toepassingsgebieden ervan breder gemaakt. 
  • Verenigingen zullen vertoeven in moderne en grotere infrastructuur zodat ze verder kunnen blijven groeien. Een participatietraject wordt opgestart waarbij burgers ideeën en projecten kunnen indienen die nodig en nuttig kunnen zijn voor de gemeente.

Schuldafbouw

De gemeentelijke belastingen blijven ongewijzigd. Met alle investeringen in mensen en gebouwen zullen we tegen eind 2025 toch de schuldgraad per inwoner verminderen met 50 euro per jaar.

De schuldgraad die momenteel 1637 euro per Hoeilander bedraagt, zal tegen 2025 gezakt zijn tot 1350 euro per inwoner.

Posted on

Acties gepland tegen hoge CO 2-uitstoot

Uit cijfers van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie blijkt dat Hoeilaart in 2012 gemiddeld 7,1 ton CO 2 per inwoner uitstootte. Een cijfer dat hoger ligt dan bij de omliggende gemeenten. Overijse zit aan een gemiddelde CO 2-uitstoot per inwoner van 6,3 ton, Huldenberg aan 4,6 en Tervuren aan 4,4. Burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput (Open VLD) weet waar het schoentje wringt. ‘Hoeilaart heeft geen industriezone, maar de oorzaak van dat hoge cijfer moet vooral worden gezocht in het aantal kilometers autosnelweg dat Hoeilaart op zijn grondgebied heeft’, zegt Vandenput.

‘Zo hebben wij een stuk van de R0 op ons grondgebied. In Huldenberg hebben ze geen autosnelweg en Tervuren heeft een klein stuk autosnelweg. Door Overijse lopen de E411 en een klein deel van de R0, vandaar dat die gemeente ook een hoger cijfer noteert. Het is wel lager dan dat van ons, maar dat komt omdat Overijse twee keer zoveel inwoners telt.”

“Naast het groot aantal kilometers autosnelweg kampen wij ook met sluipverkeer”, vervolgt Vandenput. “We moeten grondig onderzoeken vanwaar de hoge CO 2-uitstoot komt. Zo kunnen we zien wat de grootste werkpunten zijn.”

De Europese Commissie lanceerde in 2008 het Burgemeestersconvenant om lokale overheden te ondersteunen bij het uitbouwen van een duurzaam energiebeleid.

Steden en gemeenten die het convenant ondertekenen, stellen een actieplan voor duurzame energie op dat hun CO 2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent moet verminderen. Hoeilaart ondertekende het convenant in april 2014.

“Ik ben zeker van plan om actie te ondernemen”, stelt Vandenput. “Het wordt wel een werk van lange adem. Ik speel al langer met het idee om het stuk autosnelweg vanaf Waterloo tot bijna aan Leonard, waar we de toestemming van Brussel voor nodig hebben, ondergronds te brengen. We spreken dan over een ondertunneling, overkapping of een combinatie van de twee. Zo kunnen we de CO 2-uitstoot alsook het fijnstof aanpakken.”

© 2015 – Mediahuis
Het Nieuwsblad – Dries Charlier