Posted on Leave a comment

Gemeente Hoeilaart – Meerjarenplan 2020-2025

Op de Gemeenteraad van maandag 16 december heeft het Gemeentebestuur van Hoeilaart (Open VLD en PRO Hoeilaart) het Meerjarenplan voor de volgende legislatuur voorgesteld.

Zes grote thema’s

Het Gemeentebestuur van Hoeilaart zet in op zes grote thema’s: mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid, welzijn, gemeenschapsvorming en de versterking van de dienstverlening en de organisatie.

Deze thema’s zijn even belangrijk en zullen de volgende jaren verder ingevuld worden in samenwerking met de gemeentelijke adviesraden en administratie en natuurlijk ook in dialoog met de inwoners.

We investeren in de mensen

De afgelopen jaren werd er veel geïnvesteerd in infrastructuur: Gemeenschapscentrum Felix Sohie, het Gemeenteplein, een nieuwe sport- en jeugdsite Koldam.

Het reeds besliste beleid zetten we verder met de bouw van een nieuw kinderdagverblijf, de volgende fases op de Koldamsite en het zorgen voor een veilige schoolomgeving, fiets- en voetpaden en straten.

We zullen de komende jaren vooral ook verder investeren in mensen. De organisatie van de gemeentediensten wordt verder geprofessionaliseerd en uitgebouwd zodat de dienstverlening – die vandaag al goed is – nog verbeterd zal worden.

Concrete acties

 • Er is een jaarlijks budget van 120.000€ voorzien om de infrastructuur voor zwakke weggebruikers te verbeteren. Dit kan bv. zijn een fietspad of een trage weg beter maken.
 • Er worden “slimme en mobiele camera’s” geplaatst om sluipverkeer en overlast aan te pakken.
 • Naast het duurzaam maken van de gemeentelijke gebouwen zullen we een nieuw Klimaatactieplan opstellen. Een jaarlijks budget van 50.000€ wordt voorzien om nieuwe initiatieven te nemen om aan de doelstellingen te voldoen. De gemeente zal tegen 2030 alle straatverlichting volledig op LED-verlichting zetten.
 • Elk kind in Hoeilaart verdient dezelfde kansen. Daarom wordt het kinderarmoedefonds verhoogd met 10.000€ per jaar, en worden de toepassingsgebieden ervan breder gemaakt. 
 • Verenigingen zullen vertoeven in moderne en grotere infrastructuur zodat ze verder kunnen blijven groeien. Een participatietraject wordt opgestart waarbij burgers ideeën en projecten kunnen indienen die nodig en nuttig kunnen zijn voor de gemeente.

Schuldafbouw

De gemeentelijke belastingen blijven ongewijzigd. Met alle investeringen in mensen en gebouwen zullen we tegen eind 2025 toch de schuldgraad per inwoner verminderen met 50 euro per jaar.

De schuldgraad die momenteel 1637 euro per Hoeilander bedraagt, zal tegen 2025 gezakt zijn tot 1350 euro per inwoner.

Posted on Leave a comment

Dringend meer investeren in defensie

De volgende regering moet dringend meer investeren in defensie om tegemoet te komen aan onze engagementen bij de NAVO. Dat heeft Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput gezegd in De Kamer naar aanleiding van de NAVO-top in Londen.

De NAVO-top in Londen begon deze week gespannen. De Franse president Emmanuel Macron noemde de NAVO ‘hersendood’, ook de Amerikaanse president Donald Trump sprak dreigende taal. De spanningen brachten de discussie over de rol die de NAVO in de toekomst moet spelen op gang.

Vandenput: “Ik ben de grootste voorstander van de NAVO als garantie voor onze gemeenschappelijke veiligheid. Maar een alliantie kan natuurlijk maar functioneren als er cohesie is en iedereen bijdraagt. We moeten met België het goede voorbeeld geven. Daarom moet de komende regering meer investeren in defensie om aan de NAVO-norm tegemoet te komen.”

Vandenput benadrukt daarbij dat het belangrijk is dat we weten waar de NAVO naartoe gaat.

Vandenput: “Ons land is stichtend NAVO-lid en wil een constructieve rol spelen, aangezien ook de NAVO cruciaal is voor de veiligheid van Europa. Tegelijk moeten we blijven werken aan een sterke Europese defensiepijler binnen de NAVO. Meer samenwerking binnen Europa betekent ook dat we de middelen efficiënter kunnen besteden. Minder verspilling of dubbel werk, maar concrete actie op het terrein, voor een sterke NAVO en een sterke Europese Defensie.”

Posted on

Hoorzittingen over toekomst politie

Politie

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput stelde in de eerste commissie Binnenlandse Zaken voor om drie hoorzittingen te organiseren over noodzakelijk hervormingen bij de politie. In twee hoorzittingen zullen vier rapporten worden besproken over de werking van de politie. De eerste gaat over de hervorming van de opleiding en de uitgevoerde audit. De tweede betreft de rapporten over de evaluatie van de optimalisatie. In de laatste hoorzitting komt het kerntakenplan aan bod. De zittingen vinden na het zomerverlof plaats.

“De volgende federale regering moet werk maken van een verdere hervorming van de politiediensten. Ze moet er voor zorgen dat er voldoende politieagenten worden opgeleid. Maar ze moet zich eindelijk eens concentreren op haar kerntaken. Die moet ze dan optimaal kunnen uitvoeren. Daarvoor moet de politiestructuur eenvoudig en transparant zijn zowel voor de burgers als de politiemensen. Dat zal de veiligheid voor de burger verhogen en de politiemensen zullen volledig en veilig hun kerntaken kunnen uitvoeren” aldus Vandenput (Open Vld).

Selectie en rekrutering

De eerste hoorzitting gaat concreet over een audit die KPMG uitvoerde over de politieopleiding en selectie. Die is dringend aan hervorming toe. De instroom bij de politie is vandaag te laag. De uitstroom is hoger. “Hierdoor loopt de politie langzaam leeg” gaat Vandenput verder. “Je kan dit vergelijken met een tube van een koersfiets die leegloopt: je kan er nog even mee verder rijden maar je wint er geen koers mee. Je krijgt het gat niet gedicht, integendeel! De rekrutering via de federale politie is complex en traag. Lokale zones staan klaar om dat zelf te organiseren. In Antwerpen is dat al zo. Wij stellen voor om dit snel mogelijk te maken voor alle zones.”

Optimalisatie politie

Er werden ook drie interne rapporten opgesteld door de politie over de optimalisatie. Eén door de federale politie, één door de lokale politie en nog een over de geïntegreerde werking. ‘De federale politie zit in geldnood en slaagt er niet meer in haar taken allemaal naar behoren uit te voeren. De lokale politie kan dat gat ook niet opvullen. En de geïntegreerde werking moet ook beter’, merkt Vandenput op. “We moeten die drie dus grondig hervormen. De federale politie moet een gespecialiseerd politiekorps worden voor bovenlokale opdrachten. Die springt de lokale zones bij in onderzoeken die ze zelf niet aankunnen of die hun gebied overschrijdt. Denk aan de georganiseerde misdaad, fiscale fraude, cybercrime, moordonderzoeken, ….”

De lokale politie moet instaan voor de basisveiligheid in de Dorpstraten en op de Gemeentepleinen. “Er moet eindelijk meer en beter blauw op straat. Niet noodzakelijk door in totaal meer agenten aan te werven, wel door betere samenwerking en het toeleggen op de kerntaken. Daar is nog veel marge voor verbetering. Politiezones moeten niet enkel veel meer samenwerken. Fusies moeten de politiecapaciteit op het terrein verhogen.”

Kerntaken

De politie moet zich natuurlijk ook bezig houden met haar kerntaken. In de vorige regering werd een kerntakenplan opgesteld, zodat de politie haar handen vrij krijgt voor echt politiewerk. In een laatste hoorzitting willen we daar een evaluatie van maken. ‘Dat plan heeft alvast niet gebracht wat er van werd verwacht’ merkt Vandenput op. ‘We moeten daar lessen uit trekken. En een nieuwe grondige oefening maken. Het invoeren van een elektronische handtekening is belangrijk, maar kan je bezwaarlijk het speerpunt van een kerntakendebat noemen. Het is tijd voor het echte werk.”

Posted on

Belgische bedrijven voorbereiden op elk Brexit-scenario

De Brexit-deal van Theresa May is weggestemd door het Britse parlement. Een no-deal lijkt dan ook steeds meer waarschijnlijk te worden. België neemt nu nodige maatregelen te nemen om zo weinig mogelijk jobs en investeringen in gevaar te brengen. “Onze regering handelt proactief om onze Belgische bedrijven voor te bereiden op de verschillende scenario’s”, zegt liberaal Kamerlid Tim Vandenput.

Heel wat Belgische bedrijven exporteren naar Groot-Brittannië. Lang niet al deze bedrijven zijn voorbereid op wat komen zal. Slechts één op vijf bedrijven heeft de nodige papieren op orde gebracht om na de Brexit verder te blijven exporteren. “Dat is een alarmerend cijfer. We moeten specifiek aandacht hebben voor onze kmo’s. Het is noodzakelijk om hier te voorzien in een vlotte begeleiding”, stelt Vandenput.

245 douaniers extra

Minister De Croo riep deze week de vertegenwoordigers van Belgische bedrijven en douane samen. Vandenput: “Het is goed dat de regering snel heeft gereageerd: 245 extra douaniers worden aangeworven en de bedrijven die naar Groot-Brittannië exporteren verkregen automatisch een douanenummer.” Een Brexit-checklist moet de Belgische bedrijven voldoende informeren op de verschillende scenario’s. “Ik ben alvast tevreden dat wij met het parlement en de regering in lopende zaken de nodige voorbereidingen kunnen treffen”, besluit Vandenput.

Posted on

Open Vld Hoeilaart stelt lijst voor

 

De kandidatenlijst van Open Vld Hoeilaart is goedgekeurd. 21 kandidaten staan klaar voor de verkiezingen van 14 oktober. “We zijn de eerste partij in Hoeilaart die nu al een volledige lijst bekend maakt” vertelt een trotse voorzitter John Kumps.

Op zaterdag 24 maart verzamelden de leden van Open Vld in Zaal De Eekhoorn. “De lijst is unaniem goedgekeurd door de leden” aldus de voorzitter. Het is nu ook officieel bevestigd dat burgemeester Tim Vandenput de lijst opnieuw gaat aanvoeren. “Tim heeft de ambitie om met zijn ploeg tijdens de volgende legislatuur het Open Vld project verder te zetten.” zegt John Kumps.

Volop kansen aan jongeren geven

Open Vld gaat met een sterke en evenwichtige kandidatenlijst naar de kiezer. In vergelijking met 2012 zijn er negen nieuwe kandidaten waaronder 5 jonger dan 36. “Verheugend is dat een aantal kandidaten zich spontaan hebben aangeboden.”

Op de lijst staan studenten, ouders met kleine en grotere kinderen, werknemers en zelfstandigen. Kortom mensen met zeer uiteenlopende hobby’s en passies. De diversiteit van de kandidaten is duidelijk de kracht van de lijst en Open Vld is dan ook bijzonder trots deze sterke lijst aan de inwoners voor te stellen.

Open Vld – De lijst van uw burgemeester

 1. Vandenput Tim
 2. De Bleeker Eva
 3. Vanderlinden Marc
 4. Vanderlinden Annelies
 5. Guns Roby
 6.  Belsack Marijke
 7. Coppens Steven
 8. Meganck Luc
 9. Bajwa Bodil
 10. Jacquet Dirk
 11. Desmet Veronique
 12. Brinkhof Sylvia
 13. Rowies Wim
 14. Delwick Julie
 15. Vanderborght Bram
 16. Lagrange Caroline
 17. Riedel Joachim
 18. Vandenbrouck Indie
 19. Van Meerbeeck Arne
 20. Sergeys Joy
 21. Pijpen Joris
Posted on

Onaanvaardbaar dat legertop info achterhoudt over F-16

De Kamer debatteerde vanmiddag over de defensienota waaruit blijkt dat de F-16’s langer zouden kunnen in dienst blijven. Open Vld Kamerlid Tim Vandenput: “Het is onaanvaardbaar dat deze nota niet werd gedeeld met de minister. Zo ontstaat het beeld dat de legertop de beslissing liefst zelf neemt. We eisen transparantie.”

De regering besloot om de F-16 gevechtsvliegtuigen te vervangen en startte een procedure op waarbij producenten zich kandidaat kunnen stellen. “Open Vld is altijd voorstander geweest van een sterke luchtmacht die ons luchtruim kan verdedigen, maar die ook klaarstaat voor gevechtsmissies in het buitenland. Missies zoals die tegen IS moeten we ook in de toekomst kunnen uitvoeren als een loyale bondgenoot”, zegt Tim Vandenput.

Vroeg of laat moeten onze F-16’s dus worden vervangen. Daarbij werd altijd uitgegaan van een pensioen van de jagers vanaf 2023. Maar nu blijkt dat er een nota van de producent bestaat waaruit blijkt dat de F-16’s langer zouden kunnen meegaan. Deze essentiële informatie werd doelbewust achtergehouden voor de minister van Defensie.

Vandenput: “Over de vervanging moet beslist worden in alle transparantie, met alle kaarten op tafel. We beslissen immers voor de komende 30-40 jaar en over miljarden belastinggeld. Nu ontstaat het beeld van een legertop die liefst beslist in plaats van de minister en hiervoor info achterhoudt. De minister zelf spreekt van manipulatie. Dat is on-aan-vaardbaar in onze democratie.”

Open Vld eist dan ook een grondig onderzoek van dit rapport. “Wie wist er van af? Wie heeft het verborgen? De verantwoordelijken moeten de gevolgen dragen. Maar ook de inhoud moeten we nader bekijken: is een levensduurverlenging alsnog mogelijk, tegen welke prijs, en welke inzetbaarheid kopen we daar mee?”

Dit dossier is volgens het liberale Kamerlid van groot belang voor de toekomst van defensie, voor onze geloofwaardigheid op internationaal vlak, veiligheid van ons land. “Het is dan ook cruciaal dat de minister hiervoor de nodige autoriteit heeft. Het parlement moet zich spoedig grondig buigen over de interne en externe audits die besteld zijn.”

Posted on

“Masterplan sport en jeugd: verduidelijking behoeften van sportclubs”

Na heel wat vergaderen en overleggen, is eindelijk de bouwaanvraag voor de nieuwe Hoeilaartse sportsite ingediend. Zo kan wellicht in mei 2018 de eerste fase van de werken worden aangevat. Ondanks al de voorbereidende raadplegingen en volmondig akkoord vanuit de clubs klinkt er al enige tijd toch ongenoegen omtrent de plannen vanuit de hoek van voetbalclub ERCHoeilaart en de turnvereniging De Gympies. Burgemeester Tim Vandenput (Open VLD) vindt de kritiek onterecht.

‘In 2018-19 gaan we de sporthal ontmantelen, uitbreiden en duurzamer maken. En waar vandaag de kantine is, wordt het gloednieuwe jeugdcentrum als het ware tegenaan gekleefd. Ik ben tevreden dat heel dat traject van behoeftebepaling dat in 2011 startte en het tot stand komen van het lastenboek uitmondde in een bouwaanvraag en in plannen om het nieuwe masterplan te realiseren’, laat Vandenput weten. ‘Er zijn nog een aantal zaken die wat duidelijkheid moeten krijgen zoals de uitwijkmogelijkheden van een aantal clubs. Het Pomgebouw wordt daarvoor intussen al gebruikt en we kijken ook naar sporthallen buiten de gemeenten. Voor tennis en voetbal is duidelijk wat de plannen zijn al merk ik dat er een aantal clubs momenteel ontevreden zijn’.

 

Plotse nieuwe wensen

Tim Vandenput: ‘Concreet gaat dat om ERCHoeilaart en om de Gympies. De voetbalclub heeft in het hele traject van 2011 tot vlak voor het lastenboek definitief werd samengesteld hun noden kenbaar kunnen maken. Ze wensen een kunstgrasveld, een tribune en ze hebben ook een tweede veld nodig, weliswaar kleiner dan het huidige. Hun vraag is realistisch en we gaan dat voor hen uitvoeren. Wat we nu zien, is dat een aantal mensen van de club zeggen dat ze eigenlijk toch wel meer verwachten. Dat ze twee volwaardige velden nodig hebben. Nu, dat is niet wat ze destijds vroegen. ‘Anders gaan we niet meer kunnen groeien…’, klinkt het. Dan zeg ik sorry, zoals elke club kregen jullie de kans om jullie behoeften kenbaar te maken. Als we tegemoet zouden komen aan die plotse nieuwe wens, kunnen we alles in de vuilnisbak gooien en terug van nul starten. Dan moeten we heraanbesteden en zitten we nog drie jaar met die oude sporthal. Alle andere clubs raken daardoor ook in de penarie. Als ERCH nog meer capaciteit wil, zullen ze dat eerst moeten aantonen en dienen we buiten de bestaande site naar oplossingen te zoeken. Ik wil echter eerst dit masterplan laten opstarten want ook het contract is rond en de bouwaanvraag is binnen’.

 

De burgemeester vind de kritiek onterecht dat de gemeente niet goed zou hebben geluisterd en de club niet wil geven wat het vroeg. ‘Ik zat verschillende keren met hen rond te tafel’, repliceert Vandenput. ‘Van de 9 miljoen euro die het project zal kosten gaat zo’n 2 miljoen naar ERCH voor een nieuwe kantine, nieuwe douchecellen, en verbreding van het veld terwijl ze ‘maar’ over zo’n 500 leden beschikken. Als je dat vergelijkt met wat andere clubs ‘maar’ krijgen. We doen een juiste inspanning en ik wil dat het juist verteld wordt al begrijp ik ook wel dat een voetbalclub qua infrastructuur meer vraagt dan een club voor gevechtsport’.

Turnhal

Tim Vandenput: ‘We hebben ook nog de turnvereniging De Gympies en die is eigenlijk de grootste. Groter dan voetbal en tennis in Hoeilaart. Ook daar gaan de laatste tijd stemmen op dat we hun wensen niet zouden hebben begrepen… In 2011-2012 zaten we echter ook met hen samen in het kader van de sportbehoefte om een aparte turnhal te realiseren. We spraken af dat we dit wel wilden onderzoeken al paste dat best in het bovenlokaal sportgebeuren. We zien dat in Vlaams-Brabant wat dat betreft zeer weinig faciliteiten zijn. Daarnaast weten we dat daar vandaag subsidies beschikbaar voor zijn. We hebben met de Gympies afgelopen zomer nog twee keer aan tafel gezeten. We hebben als input in het lastenboek de kostprijs van zo’n aparte hal gezet alsook of het daadwerkelijk op het ons beschikbare terrein kan gerealiseerd worden. Het antwoord is intussen positief, het kan er over de nodige ruimte beschikken en… het zal kost 800.000 euro. We spraken we af dat we een subsidieaanvraag gaan indienen bij Vlaanderen. Inmiddels hebben we als gemeente de intergemeentelijke sportregio op druivenstreekniveau gebracht. Vroeger was dat met Wezembeek en Zaventem waar we weinig affiniteit mee hebben, intussen werden we sportregio Druivenstreek. Ik ga ook polsen bij de andere gemeenten of er interesse is om een nieuwe turnhal mee te financieren . In die nieuwe hal kunnen ook scholen of andere clubs vanuit Overijse, Tervuren en Huldenberg terecht al kijk ik ook naar Terhulpen, Rixensart omdat ik vaststel dat onze Gympies bijvoorbeeld in Louvain-la-Neuve gaan turnen om dat daar de nodige infrastructuur is. Omgekeerd kan dus ook vind ik. We gaan dus onderzoeken of de druivengemeenten mee in exploitatie willen stappen zoals wij vandaag mee betalen aan het Begijntjesbad. We leggen daar jaarlijks 37.500 euro neer deels voor exploitatie deels voor een gunsttarief voor Hoeilanders. Bovendien gaan de Gympies bij hun federatie nagaan of zij ook afname van uren kunnen aanmelden. Vlaanderen kan wellicht met 100 à 150.000euro voor een nieuwe turnhal over de brug komen. Wij moeten dan toch nog nog zo’n 600.000 euro dichtrijden. Het moet een onderbouwd dossier zijn. Als gemeente moeten wij ook tussenkomen want als je die Gympies uit de sporthal haalt, gaat de capaciteit van de hal ook voor andere clubs vooruit’.

Posted on

“Ondernemen mogelijk maken vanaf 15 jaar”

Een studentenjob is in België mogelijk vanaf 15 jaar. Als minderjarige ondernemen, kan voorlopig nog niet. Vandaag gebeuren deze economische activiteiten toch: gras afrijden in de buurt, computers herstellen, websites bouwen… echter onofficieel en zonder juridisch kader. Kamerlid Tim Vandenput wil met zijn wetsvoorstel de succesvolle regeling voor student-ondernemers uitbreiden naar minderjarigen.

Vorig jaar bouwden meer dan 500 Nederlandse minderjarigen een zelfstandige activiteit uit. Dit voorstel zal in ons land ook extra kansen geven aan jong ondernemerschap. Vandenput wil een regeling invoeren naar Nederlands model. Bij onze noorderburen bestaat de mogelijkheid waarbij een familierechtbank handelingsbekwaamheid kan verlenen aan jongeren vanaf de leeftijd van 15 jaar. Belangrijke voorwaarde is dat de ouders of voogd daar mee instemmen. Vorig jaar waren er 575 Nederlandse minderjarigen in dat systeem actief.

Het Kamerlid stond reeds mee aan de wieg van het statuut student-ondernemer dat begin dit jaar werd ingevoerd voor wie minstens 18 jaar oud is. Sinds 1 januari 2017 is dit nieuwe statuut van kracht. Concreet werd de keuze tussen een klassieke studentenjob of als student zelf ondernemen fiscaal even interessant. “Student-ondernemers kunnen net zoals jobstudenten tot 2600 euro quasi onbelast verdienen, ze worden tot 6500 euro per jaar vrijgesteld van bijdragen. Ze lopen dus niet meer het risico om niet langer ten laste van de ouders te vallen of kindergeld te verliezen”, legt Vandenput uit.

Het statuut is een succes. Uit cijfers die Kamerlid Griet Smaers opvroeg, blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar reeds 2585 student-ondernemers werden geregistreerd. Het merendeel is tussen de 20 en 24 jaar. Maar er waren ook 39 18-jarigen die als student-ondernemer aan de slag gingen.

Het aantal zelfstandige ondernemers zit duidelijk in de lift. Sinds 2014 kwamen er al 37.000 bij. Onze economie kan al dit ondernemerschap zeker gebruiken. Kleine bedrijfjes worden groot, zorgen voor economische groei en werkgelegenheid. Tim Vandenput: “We moeten ondernemingszin blijven stimuleren. Zeker ook bij onze jeugd. Jong geweld moet dit ondernemerschap uiteraard kunnen combineren met studies. Daarom dat Open Vld steeds heeft gepleit voor een statuut voor student-ondernemers.”

18 jaar is vandaag de ondergrens. Vandenput stelt zich de vraag of deze leeftijdsbepaling vandaag de dag nog nuttig is. “Een studentenjob mag je al uitoefenen vanaf 15, waarom mag je niet ondernemen vanaf die leeftijd? Er zijn heus veel minderjarigen die hun eerste stappen als ondernemer al zetten. Denk aan het herstellen van computers en bouwen van sites, maken van fotoreportages en dergelijke meer. Dat gebeurt nu illegaal en in het zwart.”

Concreet wil Vandenput minderjarigen ouder dan 15 jaar toelaten om economische handelingen te stellen mits toestemming van de ouders en familierechtbank. Deze activiteiten vallen buiten het kader van kinderarbeid omdat ze uitgaan van de minderjarige zelf en hij of zij ze uit vrije wil en onafhankelijk uitvoert. Desalniettemin blijft de sociale inspectie uiteraard ten volle bevoegd om vaststellingen te doen inzake kinderarbeid, en om waar nodig op te treden als dergelijke misbruiken zich zouden voordoen. De minderjarige wordt ook bekwaam op te treden als eiser of verweerder volgens het Gerechtelijk Wetboek in zaken die hun economische activiteit aanbelangen.